Program PL 13 jest to program partnerski z darczyńcami, realizowany we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia.

Program składa się z projektu predefiniowanego przyczyniającego się do stworzenia strategii międzysektorowej i narzędzi ograniczania nierówności w zdrowiu oraz z projektów pilotażowych dotyczących szeroko zakrojonych działań w zakresie zdrowia publicznego w społecznościach lokalnych w wybranych powiatach. 

Projekt predefiniowany jest realizowany przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego. Projekt dotyczy kwestii zarządzania zdrowiem publicznym i zakłada m.in. opracowanie strategii międzysektorowej na rzecz zmniejszania nierówności w zdrowiu. W projekcie zostały opracowane dwa modele, które stanowiły wytyczne dla powiatów uprawnionych do udziału w konkursie, tj.: model oceny potrzeb zdrowotnych oraz model programu promocji i profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych.

 

Nabór wniosków do projektów pilotażowychdotyczących promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych odbywał się w drodze konkursu - wnioskodawcami mogły być wybrane jednostki samorządu terytorialnego (Powiaty).

Nabór wniosków do programu PL13 został ogłoszony 31 marca 2014 r. i trwał do 2 czerwca 2014 r.

10 oraz 17 czerwca 2011 r. podpisano Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Tym samym Norwegia, Lichtenstein oraz Islandia zobowiązały się do przekazania Polsce bezzwrotnej pomocy w wysokości 578 mln euro. W ramach nowej perspektywy finansowej 76 mln euro przeznaczono na rzecz obszaru programowego „Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia".    

W dniu 20 grudnia 2012 r. zostały podpisane: Umowa w sprawie programu z dnia 20 grudnia 2012 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG w sprawie dofinansowania programu ,,Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych", Umowa w sprawie programu z dnia 20 grudnia 2012 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie dofinansowania programu ,,Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" oraz Umowa w sprawie programu z dnia 20 grudnia 2012 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie dofinansowania programu ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu".

Na podstawie powyższych dokumentów w dniu 29 stycznia 2013 r. zostały zawarte: 

,,Porozumienie w sprawie realizacji Programu pn. Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014" oraz ,,Porozumienie w sprawie realizacji Programu pn. Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu  w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014" pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego, a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Operatora Programów Operacyjnych w obszarze Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia.

Minister Zdrowia pełni rolę Operatora Programu PL13  „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu".

Więcej informacji o Programie PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu znajdziesz pod adresem:

http://www.zdrowie.gov.pl