W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego ” zapraszamy wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na wykonanie usług medycznych.  

Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2016 roku o godzinie 11:30.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.